Aktuality

Prevádzka a vnútorný režim súkromného detského centra Hopsasa počas školského roka 2020/2021 až do odvolania.

Tento dokument  dopĺňa resp. upravuje  prevádzkový poriadok súkromného detského centra Hopsasa , zriaďovateľ probant s.r.o., ktorý ostáva naďalej v platnosti

1. Prevádzka súkromného detského centra

Súkromné detské centrum bude do odvolania počas školského roka 2020/2021 v prevádzke v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod.

2.  Vnútorný režim súkromného detského centra

 • Deti navštevujúce detské centrum rozdelí v prípade potreby zriaďovateľ  na skupiny, v ktorých ich bude najviac 16. V skupine môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID- 19, neboli v spoločnej triede.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácií detí medzi jednotlivými skupinami. Dieťa bude celý deň v skupine, do ktorej bude ráno zaradené. Zriaďovateľ môže zvážiť v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Ak to bude možné, k zmene skupiny by prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí.
 • Zamestnanci detského centra sa budú snažiť podľa svojich možností zabezpečiť dostatočné vzdialenosti  medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
 • Detské centrum bude pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu a v rámci možností sa bude naďalej snažiť rozvíjať a upevňovať kľúčové kompetencie detí.

3. Dochádzka detí do detského centra

Zákonný zástupca privádza dieťa do detského centra od 7.00 hod. do 9.00. hod. a osobne ho odovzdá službukonajúcemu zamestnancovi v malej vstupnej chodbe príp. na školskom dvore.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa ( z dôvodu návštevy lekára a pod.) dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania s učiteľkou jeho skupiny.

Z dôvodu zvýšených hygienických požiadaviek môže byť  celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do detského centra vo vonkajších priestoroch centra maximálne 10 minút. Zákonní zástupcovia musia pred budovou detského centra dodržiavať dvojmetrové rozostupy. Sprevádzajúca osoba dieťaťa sa pohybuje vo vonkajších priestoroch detského centra výhradne v rúšku a do interiéru detského centra nevstupuje.

Deti budú môcť prichádzať a dochádzať  do/z detského centra  len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov  a musí mať splnomocnenie od zákonného zástupcu. Vstup iných osôb je do areálu detského centra  z hygienických dôvodov prísne zakázaný.

Preberanie detí popoludní bude od 14.30 hod.- 16.30 hod.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí do konca školského roka 2020/2021

 • Pred otvorením, po mimoriadnom prerušení prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID- 19, sú všetky priestory detského centra dôkladne vydezinfikované, tak dezinfekčnými prostriedkami ako aj germicídnymi žiaričmi.
 • Zamestnanci detského centra podľa svojich možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelaní aj oddychu.
 • Detské centrum má umiestnené dezinfekcie pre deti a zamestnancov pri každom vstupe do budovy ako aj v umyvárňach.
 • Toalety detského centra sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sú v detskom centre zakázané.
 • Detské centrum zabezpečuje každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty bezdotykovými teplomermi všetkých detí, ktoré prichádzajú do detského centra, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom. V prípade podozrenie na ochorenie (nielen COVID- 19) dieťa poverený zamestnanec nepreberie.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi organizuje v exteriéri resp. areáli detského centra.
 • Zamestnanci detského centra venujú zvýšenú pozornosť rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním, pri použití toalety ako aj po príchode zvonku. Vedú deti k osvojeniu návyku umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 • Pri pobyte v interiéri a exteriéri detského centra deti nemusia nosiť rúška.
 • Detské centrum do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie- rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.
 • Pedagogickí zamestnanci nosia ochranné rúško alebo štít.
 • V miestnostiach, kde sa skupina detí zdržuje sa často a intenzívne vetrá v spálňach detí sa používa rekuperácia.
 • Dvakrát do týždňa sa priestory tried a spální dezinfikujú germicídnym žiaričom.
 • Priestory detského centra, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéry sa dezinfikujú dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 • Osobitá pozornosť sa venuje dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Používanie ventilátorov je v detskom centre zakázané.
 • Do detského centra je zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia.
 • Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia  a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Strava sa v detskom centre podáva tak, aby neprišlo k miešaniu v rámci skupín detí, teda v triedach, resp. jedna skupina v triede a jedna v jedálni, celý týždeň rovnako. Stravu vydáva personál kuchyne spolu s čistým príborom. Deti si sami v rámci služieb jedlo a pitie neodkladajú a neberú ani príbory. Nepoužívajú sa poháre, ale zriaďovateľ zabezpečí pre každé dieťa fľašu na vodu, ktorá bude označená menom dieťaťa.
 • Detské centrum má v rámci spálne zabezpečenú vzdialenosť medzi lôžkami približne jeden meter, miestnosť je dostatočne vyvetraná, používa sa aj rekuperácia a vydezinfikovaná pred jej použitím.
 • Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje jedenkrát za týždeň.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID- 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov detského centra.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID- 19 , bude umiestnené do samostatnej miestnosti a poverený zamestnanec bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 detské centrum informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID- 19 v priebehu pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje zriaďovateľa detského centra a opustí centrum v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 • V prípade potvrdenia ochorenia detské centrum postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ.

Povinnosti zákonného zástupcu

 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do detského centra alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Zabezpečí umiestnenie rezervného vypratého a ožehleného rúška do čistého mikroténového vrecka, ktoré bude mať dieťa v skrinke.
 • Zabezpečí v priebehu víkendu opratie posteľných návlečiek a pyžama svojho dieťaťa na 90 stupňov, následné ožehlenie a ich opätovné vrátenie pri nástupe dieťaťa do centra po víkende.
 • Zbalí deťom ruksak, v ktorom bude mať dieťa podpísané náhradné oblečenie, rúško.
 • Je povinný zabezpečiť dieťaťu vhodné oblečenie, nakoľko deti budú väčšinu dňa vonku (oblečenie proti vetru, mrholeniu, pokrývku hlavy pri silnom slnku, natrieť dieťa opaľovacím krémom, zabezpečiť vhodnú obuv a pod.)
 • Dodržiava hygienicko- epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do detského centra a pri odovzdávaní dieťaťa z detského centra (nosenie rúška, dodržiavanie rozostupov a pod.)
 • Dodržiava pokyny zriaďovateľa detského centra.
 • Odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorí dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do detského centra.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID- 19 bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho alebo riaditeľa centra. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z detského centra vylúčené.
 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do detského centra v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

riaditeľka : Miriam Stromková